Dark Section with a large image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

لیمونن  با شناسه پاب‌کم ۲۲۳۱۱است. که جرم مولی آن 136.24 g/mol لیمونن یک مایع بی رنگ هیدروکربنی از کلاس سیکلوترپن است. معمولاً ایزومر D آن بوی قوی ای مانند پرتقال دارد.در سنتزهای شیمیایی بعنوان پیش ماده‌ای برای Carvone و نیز بعنوان یک حلال تجدیدپذیر در شوینده‌ها بکار می‌روند. لیمونن از نام لیمو (Lemon) برگرفته شده است. پوست لیمو بمانند دیگر مرکبات؛حاوی مقادیر قابل توجهی از این ترکیب است که منجر به بوی آن می‌گردد. لیمونن یک مولکول کایرال است و منبع بیولوزیکی تولید یک انانتیومر است درواقع منبع صنعتی اصلی حاوی ( D-limonene ((+)-limonene که R)-enantiomer)است. همچنین لیمونن راسمیک را بعنوان دیپنتن (dipentene) می‌شناسیم D-Limonene بصورت تجاری از طریق دو روش اولیه ی تقطیر بخار و یا جداسازی گریز از مرکز از مرکبات بدست می‌آیدترکیبات آللوکمیکال از گذشته¬های دور در گیاه¬شناسی دارای اهمیت بوده¬اند و امروزه به خاطر نقش و استفاده¬های بیولوژیکی که دارند بیشتر مورد توجه قرار گرفته¬اند. لیمونن یکی از این ترکیبات آللوکمیکال گیاهی است که به عنوان متابولیت ثانویه (لیمونن یک مونوترپن می¬باشد) در بسیاری از گیاهان و بطور ویژه در گیاهان تیره مرکبات وجود دارد. هدف از این پژوهش بررسی روش¬های بهینه و بدون ضرر زیست محیطی برای مبارزه با آفات گیاهی و علف¬های هرز می¬باشد. این پژوهش به منظور بررسی خاصیت آللوپاتی، ضد قارچ و ضد باکتری ماده لیمونن صورت گرفت. به این منظور بر روی گیاهان کاهو (Lactuca sativa) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) و قارچ¬های اسکلروتینا (sclerotinia) و آسپرژیلوس (Aspergillus) و باکتری¬های اروینیا (Erwinia) و زانتوموناس (Xanthomonas)آزمایش¬هایی انجام گرفت. آزمایش¬ها با تهیه غلظت¬هایی از لیمونن (mg/ml 1، 1/0، 01/0 و 001/0) و تاثیر آنها بر روی نمونه¬های کنترل و تیمار داخل پلیت انجام شد. نتایج نشان داد که غلظت mg/ml1 لیمونن دارای اثرات آللوپاتی و ضد قارچ و باکتری شدید است. غلظت 1/0 آن نیز دارای اثر ضد باکتری قابل توجهی است. و غلظت mg/ml 1/0 اثرات آللوپاتی و ضد قارچ کمتر نسبت به غلظت mg/ml1 دارا میباشد (دادهها به کمک نرم¬افزار SPSS16 بررسی شدندبر اساس نتایج به دست آمده میتوان پیشنهاد نمود که از لیمونن به عنوان جایگزینی برای مواد شیمیایی مضر، در مبارزه با آفات و علف-های هرز استفاده شودامروز دنیا تولید لیمونن در حدود بیش از 60000 تن در سال می‌باشد. لیمونن راست گرد به علت ارزانی در سنتز ترکیبات ناقرینه آلی بکار می‌رود. موارد استفاده‌های بیولوژیک این ماده بعنوان دارا بودن خاصیت حشره‌کشی، ضدقارچ و باکتریائی مطرح شده است ، که با توجه به خواص فوق و با هدف یافتن ترکیبات آنتی‌بیوتیکی جدید در راستای استقلال داروئی در موارد مورد استفاده فعلی و دستیابی به تازه‌های پژوهشی در کشور پروژه کاربردی استخراج و خالص‌سازی لیمونن و سنتز آنالوگها و ارزشیابی اثرات دارویی آن باید مورد مطالعه قرار گرفته شودکشور ایران با برخورداری از شرایط خاص جغرافیایی و اقلیم‌های حیاتی متنوع، پوشش گیاهی بسیار جالب توجهی را با تعداد 6 الی 8 هزار گونه گیاه در اختیار دارد. این مرز و بوم به صورت کاملا استثنایی، فصل مشترک چشمگیری با گیاهان دیگر نقاط جهان از جمله قاره اروپا، آفریقا و آمریکا و حتی دورترین نقطه واقع در نیمکره جنوبی دارند که این خود یکی از بارزترین صفات رویشهای گیاهی ایران است . تجسسهای گیاه‌شناسی نشان داده است که هنوز گیاهان ناشناخته زیادی در نقاط مختلف ایران وجود دارند، که می‌توانند گونه‌ها و یا حتی جنس‌های جدیدی برای گیاهان دنیا باشند. همچنین پژوهشهای فیتوشیمیایی در گیاهان ایران در طی 20 سال گذسته که توسط گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی تهران انجام شده، نشان داده است که مواد موثره و ترکیبهای شیمیایی جدیدی را می‌توان از این گیاهان جدا نمود و جالب آنکه گیاهان مشترک با سایر کشورهای جهان، خصوصیات بسیار جالب توجهی از لحاظ وجود مواد موثره و یا ترکیب جدید، افزون بر ترکیبهای گزارش شده همان گیاهان در کشورهای دیگر، خود نشان می‌دهند و همین امر گیاهان دارویی ایران را به عنوان مواد اولیه قابل توجه در بازارهای جهانی مطرح نموده است . یکی از پژوهشهای مهم امروز دنیا، بررسی اثرهای ضد سرطانی گیاهان و امکان تهیه داروهای موثر از آنها برای درمان بیماری سرطان می‌باشد که در ابعاد بسیار وسیع در حال انجام می‌باشد. بدین نحو که کلیه گیاهان جهان یکی پس از دیگری مورد این آزمایشها قرار می‌گیرند تا به اثر گیاه و در نتیجه مواد موثره دست یابند. چون غنای مواد موثره گیاهان ایران به علل تنوع در شرایط آب و هوایی بسیار بالا بوده، لذا بررسی آنها برای این امر که یکی از مشکلهای پزشکی جهان است ، امری حیاتی می‌باشد. در رساله حاضر اثر سمیت سلولی که در ارتباط با اثر ضد سرطانی است و همچنین اثرهای ضد باکتری و ضد مخمری اسانس پرتقال، لیمونن، دی برومولیمونن، تترابرومولیمونن، بروموکسی لیمونن، تیمول و منتول مورد بررسی قرار گرفت . LC50 بر روی میگوی آب شور مشخص شد که دی‌برومولیمونن با LC506ug/ml