پرکن 42 نازله ی هوشمند لمسی
مدل HB76 2019

سیستم فرماندهی پرکن لمسی
سیستم خنک کننده
سیستم سیرکوله آب اتومات
مخازن ضد نور بدون ورود هوا
مخزن نگه دارنده مواد اولیه مخزن بسته بندی
دماسنج و رطوبت سنج
سیستم پرکن برقی بصورت الکترونیکی