فرم درخواست استخدام شرکت شری

  • مقطع تحصیلیرشته ی تحصیلیمدرسه / دانشگاهمحل تحسیلسال شروع - سال پایانمعدل 
  • شغلنام شرکتمیزان حقوقسمت / مدت تاریخسال شروع - سال پایانعلت قطع همکاری 
  • مدرک / مهارتنام آموزشگاهتاریختوضیحات 
  • مدرک / مهارتنام آموزشگاهتاریختوضیحات 
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.